CITISPYCE

«Καταπολέμηση των ανισοτήτων μέσω καινοτόμων κοινωνικών πρακτικών από νέους και για νέους σε πόλεις στην Ευρώπη»

 

Το CITISPYCE είναι ένα τριετές πρόγραμμα συνεργασίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στο FP7 Ερευνητικό και Αναπτυξιακό πρόγραμμα για Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Τη διαχείριση του προγράμματος έχει το Πανεπιστήμιο του Aston (Aston University), που εδρεύει στο Birmingham της Αγγλίας. Στο πρόγραμμα CITISPYCE συμμετέχουν 13 φορείς από 10 Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν κοινωνικούς φορείς με εμπειρία στην ανάπτυξη και στην χάραξη πολιτικής καθώς και μιας διεπιστημονικής ομάδας ακαδημαϊκών ερευνητών. Για τον σκοπό του προγράμματος, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης από διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε ευρήματα ερευνών που δείχνουν το δυσανάλογο αντίκτυπο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στους νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα ανεργίας ανάμεσα στους νέους (ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες σε διάφορους τομείς όπως είναι ο κοινωνικός, ο οικονομικός και ο πολιτισμικός) και την απειλή στις κοινωνικές παροχές, που απολάμβαναν οι προηγούμενες γενιές.

Οι συμμετέχοντες φορείς συνεργάζονται στα πλαίσια του έργου σε ένα διεπιστημονικό και πολύ-διάσταστο πρόγραμμα προκειμένου:

  • να εξετάσουν την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην κοινωνική καινοτομία ενάντια στις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και ειδικά, αυτοί που υφίστανται διακρίσεις λόγω εθνικότητας, διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής, περιοχή διαβίωσης, οικογενειακής, μορφωτικής και οικονομικής κατάστασης.

  • να διερευνήσουν κοινωνικά καινοτόμες πρακτικές από νέους και προς νέους ανθρώπους σε αστικές περιοχές, ώστε να ενισχύσουν τις δυνατότητες τους να συμμετάσχουν σε οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

  • να ελέγξουν τη δυνατότητα μεταφοράς τοπικών μοντέλων κοινωνικής καινοτομίας, ώστε να αναπτυχθούν νέες πολιτικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την κοινωνική καινοτομία υποστηρίζοντας τους νέους ανθρώπους στην αντιμετώπιση πολυδιάστατων και μεταβαλλόμενων ανισοτήτων σε μια εποχή λιτότητας στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης σε τουλάχιστον 10 χώρες στην Ευρώπη, επιτόπια έρευνα σε μικρο-κλίμακα έχοντας ως επίκεντρο συγκεκριμένες πρακτικές στην τοπική κοινωνία, την ανάδειξη κοινωνικά καινοτόμων πρακτικών και τη διενέργεια πιλοτικών εφαρμογών και τη μεταφορά τους σε άλλες περιοχές.

Ανάμεσα στα αποτελέσματα αναμένεται να είναι η συμβολή του προγράμματος στο γνωστικό πεδίο (με χρήση σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής και πρακτικής) αναφορικά με τις πολυδιάστατες μορφές που μπορεί να λάβει η ανισότητα ενάντια στους νέους στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον, καθώς και η ανάπτυξη ενός πλαισίου αποτίμησης κοινωνικών καινοτομιών, ειδικά αυτών που σχετίζονται με νέους ανθρώπους. Επίσης το πρόγραμμα προσβλέπει στη συμβολή του γνωστικού πεδίου που αφορά στον τρόπο ανάπτυξης και υποστήριξης κοινωνικών καινοτομιών, ώστε οι αρμόδιοι πολιτικοί και άλλοι φορείς να είναι σε θέση να συγκρίνουν, να επαληθεύουν, να αναβαθμίζουν και να παρακολουθούν καλύτερα τέτοιες πρακτικές ή να μεταφέρουν πιο εύκολα καλές πρακτικές.

Αυτή η υψηλού επιπέδου παρέμβαση θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης καινοτόμων πρακτικών (case studies), που λαμβάνουν χώρα σε καθημερινό επίπεδο μεταξύ των νέων και ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες, και οι οποίες τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Facebook Logo